Šauļu Tūrisma informācijas centrs

Izzini Baltus

 

Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam

Projekts: "Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana"

Saīsinātais nosaukums: "Explore Balts"

Projekta numurs: LLI-447

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2020-31.05.2022 (24 mēneši)

Vadošais partneris: Šauļu Tūrisma informācijas centrs (LT), www.visitsiauliai.lt

Projekta partneri:

Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, attīstot izveidoto pārrobežu kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”

Projekta apakšmērķi:

 • Palielināt izpratni par Baltu tautu materiālā un nemateriālā kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu;
 • Veicināt izveidotā starptautiskā kultūras tūrisma maršruta "Balts ceļš" atpazīstamību;
 • Investēt maršruta “Baltu ceļš” inovatīvā un ilgtspējīgā tūrisma informācijas sistēmas attīstībā.

Projektā plānotie rezultāti:

 • Apmeklētāju skaita pieaugums maršruta “Baltu ceļš” teritorijā:
 • Caur informētības un atpazīstamības veicinošām aktivitātēm, kā, piemēram, sadarbības veidošanu, apmaiņas vizītēm starp uzņēmējiem, izglītojošiem semināriem mērķgrupām (gidiem, tūrisma uzņēmējiem, ekskursiju organizētājiem u.c.), foto ilustrācijām, Baltu vienības dienas organizētajiem pasākumiem;
 • Ieviešot jaunu, inovatīvu un ilgtspējīgu tūrisma informācijas sistēmu, uzlabojot interneta vietni, pielietojot inovatīvus un neierastus risinājumus vēstures attēlojumam dabā (3D animācijas, papildinātā realitāte);
 • Ieviešot mārketinga aktivitātes, kā, piemēram, sagatavojot ceļvežus, sadarbojoties ar medijiem, piedaloties tūrisma izstādēs, realizējot ceļojuma akciju.

Projektā plānotas aktivitātes:

 • Organizēti kopīgi pieredzes apmaiņas braucieni uz partneru pārziņā esošajiem “Baltu ceļš” tūrisma objektiem, veicinot savstarpējo sadarbību;
 • Organizēts kopīgs pieredzes apmaiņas brauciens pa Vikingu maršrutu Zviedrijā;
 • Veikta maršruta “Baltu ceļš” digitalizācija, veidojot jaunu foto materiālu banku un piedaloties foto ekspedīcijās, foto izstādēs;
 • Veiktas mācības tūrisma gidiem pakalpojumu kvalitātes un dažādošanas veicināšanā, kā arī izbraukuma mācības skolēniem un pieaugušajiem;
 • Notikušas meistarklases par baltu tradīciju un vēstures interpretāciju mūsdienās;
 • Uzlaboti trīs infrastruktūras objekti, labiekārtotas Klaipēdas rajona Informācijas centra telpas, izveidota izstāde un aprīkota daudzfunkcionāla telpa inovatīvajā Baltu centrā Šauļos, izveidota izstāde par kuršu vēsturi un kultūru;
 • Sēlijā izveidots ar baltiem saistīts vides objekts;
 • Rekonstruēta gājēju taka un realizēti citi uzlabojumi Mežotnes pilskalnā;
 • Veiktas mārketinga aktivitātes - organizēta dalība izstādēs, notikusi komunikācija ar medijiem, sagatavots video sižets, organizēta ceļošanas akcija;
 • Izveidota virtuālā tūre un četri jauni 3D risinājumi – Kurzemē, Zemgalē, Lietuvā;
 • Izstrādāti jauni “Baltu ceļa” ceļveži par katru no baltu ciltīm – zemgaļiem, kuršiem, sēļiem;
 • Organizētas divas “Baltu vienības dienas” - 2020. gadā Kuldīgā, Latvijā, 2021. gadā Jonišķos, Lietuvā.

Pārrobežu ieguvumi:

 • Veicināta ilgtspējīga kultūras un dabas mantojuma saglabāšana pārrobežu reģionā, organizējot mācības gidiem, tūrisma operatoriem un uzņēmējiem;
 • Nodrošināta atpazīstamība un izplatīta informācija par Baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu, veidojot jaunus ceļvežus, foto izstādes un 3D risinājumus;
 • Veicināta pieredzes apmaiņa, piedaloties mācību vizītē Vikingu maršrutā Zviedrijā, piedaloties tūrisma gadatirgos un apmaiņas braucienos pa maršruta “Baltu ceļš” reģioniem.

Projekta kopējais finansējums: 869 689,02 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 739 235,65 EUR)