Šauļu Tūrisma informācijas centrs

Baltu ceļš

Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam

Projekta nosaukums: Starptautiskais kultūras ceļš “Baltu ceļš”

Projekta numurs: LLI-187

Projekta partneri:

Vadošais partneris – Šauļu Tūrisma informācijas centrs (Lietuva), www.visitsiauliai.lt

Partneri:

Projekta īstenošanas ilgums: 2017. gada 24. aprīlis – 2020. gada 23. decembrī (44 mēneši).

Projekta budžets: 763 402,38 €, no tiem 648 892,00 € ES struktūrfondu līdzekļi.

Projekta finansēšanas avoti: projekta partneru līdzekļi un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekts īsteno Interreg V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014.–2020. gadam I prioritāti “Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi”. Projekts tieši iekļausies programmas mērķa 1.1. “tūrisma veicināšana, veidojot kultūras un dabas mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus” īstenošanā.

Kultūra un dabas mantojuma potenciāls netiek izmantots stabilai ekonomiskajai izaugsmei, sociālo, kultūras un rekreācijas vajadzību apmierināšanai. Vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem trūkst izpratnes par stabilu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanu un kopšanu.

Lai veicinātu dabas un kultūras mantojuma objektu saglabāšanu, to harmonisku attīstību un informācijas izplatīšanu par baltu mantojuma objektiem, pakalpojumiem un produktiem, abām tautām jāstrādā kopā. Galvenās aktivitātes tiek īstenotas 4 Lietuvas reģionos (Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevēžas) un 2 Latvijas reģionos (Kurzemē un Zemgalē). Partneri strādās, lai reģioni kļūtu pievilcīgāki, pamanāmi un interesanti apmeklētājiem.

Galvenais projekta mērķis: palielināt apmeklētāju skaitu, veidojot starpvalstu maršrutu “Baltu ceļš”.

Galvenais projekta rezultāts: Par 15 procentiem pieaudzis apmeklētāju skaits programmas īstenošanas teritorijā.

Projekta papildu mērķi:

  • paaugstināt atpazīstamību un informācijas daudzumu par baltu materiālās un nemateriālās kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu;
  • attīstīt jaunu novatorisku un stabilu tūrisma produktu;
  • uzlabot kvalitāti un nodrošināt kultūras tūrisma pakalpojumu un produktu daudzveidību un pieejamību.

Plānotās aktivitātes:

  • noorganizēti informatīvi semināri dažādām mērķgrupām no abām reģiona valstīm; īstenots mārketinga pasākumu komplekss: sagatavota ceļojumu rokasgrāmata, mobilā aplikācija, karte, reklāmas videoklipi, piedalīsimies starptautiskās izstādēs un gadatirgos;
  • radīti trīs interaktīvi produkti – atrakcijas (Šauļu pilsētas centrā, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā un Talsu rajona muzejā), izmantojot ICT risinājumus;
  • izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, kas aptvers seno baltu materiālā un nemateriālā mantojuma identitātes novērtējumu un pielietojamību mūsdienu sabiedrības vajadzībām. Dokuments tiks publiskots un pieejams katram. Tiek organizētas mācības abu reģiona valstu pakalpojumu sniedzējiem.

Projekta rezultātā reģioni kļūs pievilcīgāki un atpazīstamāki, piesaistot vairāk ceļotājus.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

Šis ziņu ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī ziņu saturu pilnībā atbild Šauļu tūrisma informācijas centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.