Šiaulių turizmo informacijos centras

Baltų kelias

Programa: 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa

Projekto pavadinimas: Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“

Projekto numeris: LLI-187

Projekto partneriai:

Vadovaujantis partneris – Šiaulių turizmo informacijos centras (Lietuva), www.visitsiauliai.lt

Partneriai:

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 balandžio 24 d. – 2020 gruodžio 23 d. (44 mėnesiai).

Projekto biudžetas: 763 402.38 €, iš jų 648 892.00 € ES struktūrinių fondų lėšos.

Projekto finansavimo šaltiniai: projekto partnerių lėšos ir Europos regioninės plėtros fondas.

Projektas įgyvendina 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos I prioritetą „Darni ir švari aplinka bendradarbiaujant“. Projektas tiesiogiai prisideda prie programos tikslo 1.1. „padidinti lankytojų skaičių Programos teritorijoje gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas ir produktus“.

Kultūros ir gamtos paveldo potencialas nėra naudojamas tvariam ekonominiam augimui, socialinių, kultūrinių ir rekreacinių poreikių tenkinimui. Vietiniams gyventojams ir lankytojams trūksta supratimo apie tvaraus kultūros ir gamtos paveldo objektų išsaugojimą ir puoselėjimą. Siekiant skatinti gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, darnų jų vystymą ir informacijos sklaidą apie baltų paveldo objektus, paslaugas ir produktus, dvi tautos susivienijo bendriems tikslams įgyvendinti. Pagrindinės veiklos įgyvendinamos 4 Lietuvos regionuose (Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio) bei 2 Latvijos regionuose (Kuržemė, Žiemgala). Projekto komanda dirba, kad regionai taptų labiau matomi ir patrauklesni, kad būtų atskleistas baltiškasis paveldas, iš naujo atrastos pamirštos vietos ir pramogos. 

Pagrindinis projekto tikslas: didinti lankytojų skaičių kuriant tarpvalstybinį maršrutą „Baltų kelias“.

Pagrindinis projekto rezultatas: 15 procentų išaugęs lankytojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje.

Papildomi projekto tikslai:

  • padidinti žinomumą ir informatyvumą apie baltų materialiojo ir nematerialiojo kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimą;
  • plėtoti naują novatorišką ir tvarų turistinį produktą;
  • gerinti kokybę ir užtikrinti kultūrinio turizmo paslaugų, produktų įvairovę ir jų prieinamumą.

Projekto metu įgyvendinamos veiklos:

  • suorganizuoti informaciniai seminarai įvairioms tikslinėms grupėms iš abiejų regiono valstybių; įgyvendintas rinkodaros priemonių kompleksas: parengtas kelionių vadovas, mobili aplikacija, žemėlapis, reklaminiai vaizdo klipai, dalyvaujama tarptautinėse parodose ir mugėse;
  • sukurti trys interaktyvūs produktai – atrakcijos (Šiaulių miesto centre inovatyvus “Baltų kelio” centras, Gederto Eliaso Jelgavos Istorijos ir meno muziejuje ir Talsų rajono muziejuje), panaudojant ICT sprendimus;
  • parengta galimybių studija, kuri apima senovės baltų materialiojo ir nematerialiojo paveldo identiteto vertinimą ir pritaikomumą šiandieninės visuomenės poreikiams; organizuojami mokymai paslaugų teikėjams iš abiejų regiono valstybių.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga

Šis pranešimas  parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio pranešimo  turinį atsako Šiaulių turizmo informacijos centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.