Šiaulių turizmo informacijos centras

DUDZESĖS ELYTĖS (PUOKIŲ) ŠALTINIS

Gamta / kraštovaizdis

Gamtos draustinio „Ellītes purvs“ („Elytės pelkė“) šventasis šaltinis yra senovės sėlių kulto vieta, kurią nuo mūsų eros pradžios apgyveno sėliai ir jų pirmtakai. Sveiką, sieros prisotintą specifinio skonio šaltinio vandenį vietiniai gyventojai plačiai vartoja ir mūsų dienomis. Savotiška supuvusių kiaušinių smarvė, atsiradusi dėl sieros vandenilio, su laiku dingsta – išgaruoja. Šaltinis yra drėgnoje, klampioje vietoje, todėl lankytojų patogumui ji gerai sutvarkyta – pastatytas informacinis stendas ir įrengta poilsiavietė. Takelis aplink šaltinį išdėliotas dolomitinėmis plokštėmis, taip pat padarytas lieptas, kad būtų patogiau pasemti vandenį. Miškas gamtos draustinyje bei jo apylinkėse pripažintas natūraliu biotopu, kur auga reti, saugomi augalai – aukštoji gegūnė ir retažiedė miglė, taip pat esama kitų retų bei nykstančių augalų, gyvūnų, kerpių ir grybų rūšių. Pasakojama, kad prie šaltinio reikia eiti su geromis mintimis ir negalima niekam blogo linkėti, kitaip gydomasis vanduo galų gale gali pačiam pakenkti. Tačiau  šaltinyje praplovęs akis ir nuprausęs veidą kovo 25 d., Maros dienos (Kāpostmāre) rytą prieš saulėtekį, visus metus bus akylas, linksmas ir veiklus, nebus apsnūdęs. Su Velykomis susijusiuose senovės tikėjimuose rašoma: „Šią naktį dažniausiai ateidavo būreliais po tris, keturis ar daugiau drauge. Iš toliau atvykdavo ir vežimais. Prie šaltinio atvykusieji ilgai neužsibūdavo – prasiplaudavo akis ir Jaunjelgava - Skryveriai 1. Dudzesės Elytės (Puokių) šaltinis 2. Grūbelės (Grūblio) piliakalnis 3. Mėlynasis kalnas (Piksterės kalnas) 4. Krauklių akmuo 5. Aizkrauklės piliakalnis Turizmo informacijos centro interneto svetainė: www.visitaizkraukle.lv JAUNJELGAVOS apylinkės Daudzeva S ērene Sece P76 P76 P76 P86 P86 P86 P86 P87 P87 V927 V927 V928 V931 V950 V956 V956 V958 V954 A i z k ra u k l e — Jēkabpils Aizkraukle — Jēkabpils Aizkraukle — Jēkabpils Bau s ka — Aizkraukle Sērene — Kaln ei ši Sērene — Kalnieši Sērene — Kalnieši Sērene — Kalnieši Tenči - Daudzeva - Lāči - Vīgante - Zilkalne Tenči - Daudzeva - Lāči - Vīgante - Zilkalne Tenči - Daudzeva - Lāči - Vīgante - Zilkalne Tenči - Daudzeva - Lāči - Vīgante - Zilkalne Da u d z eva — Vi e s īt e — Ap s erde Daudzeva — Viesīt e — Apserde Daudzeva — Viesīte — Apserde Sece — Seces stacija Parģīzes – Ta sl ņi i Gais dabas liegums „Aklais purvs” Tirais purvs Lāčpurva dīķi N ātraines dīķis Rube ņ a dīķis Iecavas dīķis Lauce La u ce Lauce Lauce L auce Ie c a va Ie cava Iecava Iecava Viesīte Viesīte Viesīte Viesīte Viesīte D augava Daugava Aizkra u k l es novads Aizkraukle Jaunjelgava Jumprava Skrīveri S ērene P80 P80 A6 A6 A6 P32 P32 P76 P76 P85 P86 P87 P87 P87 P87 V918 V931 V935 V950 V958 V973 V974 V974 V996 V996 V954 V988 Tīnūži — Koknese Tīn ū ži — Tīnūži — Ko kn ese Tīnūži — Koknese Tīnūži — Koknese Rīgas HES — Jaunjelgava Augšlīgatne — Skrīveri Aizkraukle — Jēkabpils Bauska — Aizkraukle Bau s ka — Aizkraukle B a u s ka — Ai zk ra u kl e Sērene — Kalnieši Sērene — Kalnieši Enerģētiķu iela Enerģētiķu iela Jekabp i ls ie la Daugavas iela Daugavas iela Daugavas iela Brīvīb a s ie l a eva - L Tenči - Daudzeva - Lāči - Vīgante - Zilkalne Taurkalne — Dobelnieki Og re–Viskāļi–Koknese nese Ogre –Vis kāļi-Koknese Ogre–Vi s kāļi-Ko kne s e Ogre–Viskāļi-Koknese Parģīzes – Ta sl ņi i Dzelmes — Veckrape Dzelmes — Veckrape Dzelmes — Veckrape Cebēni — Lēdmane Gaismas iela Aizkraukles purvs dabas liegums „Aizkraukles purvi un meži” dabas parks „Daugavas ieleja” Lobes ezers Maizīte Žīdupīte Plenupite Lobe Maizīte Lauce Lauce Karikste Daugava Dīvaja Iecava Brasla Brasla D augava Daugava D augava Daugava Brasla Maizīte Brasla o be Ieca Iecava Aizkraukles novads Aizkrauklesnovads Aizkraukles novads Aizkraukles novads Aizkraukl es novad s Aizkr a u kl es novads Ba uskas nova d s Ogres novads Ogres novads O g r e s n ovad s Ogres novads O g re s n ova d s Staburags Zilkalne S ēlpils Sece S ēlija A6 P75 P76 P76 P76 V803 V813 V815 V816 V926 V927 V928 V938 V938 V948 V956 V956 V956 Jēkabpils — Lietuvas robeža (Nereta) A i z k ra u k l e — Jēkabpils Aizkra u k l e — Jēka b p i l s Aizkraukle — Jēkabpils Aizkraukle — Jēka bp ils kabpils Tenči - Daudzeva - Lāči - Vīgante - Zilkalne — Apserde Daudzeva — Viesīte — Apserde Daudzeva — Viesīte — Apserde Daudzeva — Viesīte — Apserde Sēliaj – Sēlpils – Ošāni Sēlija – Sēlpils – Ošāni Ceļ i n ieki — Pļavnieki Sece — Seces stacija S u nākste — Zilkalne Sunākst e — Zilkal n e Vīgante – Zil kalne Vīgante –Zilkalne Sala —Zilkalne S ala — Z i l kalne Sa l a — Zilkalne Taborkalns 158 m Gusti ņ u kalns 128 m Š ūpo ļ u kalni ņ š 114 m dabas liegums Sl j dabas liegums „Rožu purvs” dabas liegums „Gargrodes purvs” dabas liegums „Šv ēri ņ u purvs” Šv ēri ņ u purvs Rožu purvs Piksteres ezers dabas liegums „Melnais purvs” Salu (Sarkan ūžu) purvs Vārnavas purvs dabas liegums „Klintaine” Vīķu ezers Lāčpurva dīķi Brežģ u purvs N ātraines dīķis Daugav Daugava a Daug ava Lauce Lauc e Viesīte Viesīte vāz L auce Piestiņa Piestiņa Jēka bpils n ovads Jēkabpils novads Jēkabp il s novad s Aizkraukl e s n ovads A zi kraukles novads Aizkrauk les novads Aizkrauk les novads 3 2 1 4 5 1 1 10 Latvija 11 Sėliai S nusiprausdavo veidą, pasisemdavo vandens išsinešti, padėdavo auką ir išvykdavo namo... Merginos klausydavosi, kurioje pusėje šunys loja ar gieda gaidys – ton pusėn nutekės ir dažniausiai jau tais pačiais metais. Krustainėje, Laidenėje, Ziedainėje per Rasas eidami prie šaltinio visada pasiimdavo su savimi auką (dovaną) – kokį mielą skudurėlį, siūlų kamuoliuką, raštuotą juostelė, pinigėlį ar kitą mielą daikčiuką. Paliktų dovanų niekas neimdavo“.Kitas padavimas byloja, kad Elytės pelkėje gyvenęs labai senas Velnias. Jis nebuvęs labai piktas, žmonėms nesistengdavęs kenkti, tačiau labai mėgęs išgerti smagiojo vandens ir daro tai dar dabar, neramiai klausydamasis, ar kuriame name neužgiedos gaidys…

Šalis

Latvija

Istorinė žemė

Sėla

Gamta / kraštovaizdis

Šaltiniai

Atsiliepimai

Komentuoti